Marka Yaratmak ve Marka İletişimi

Marka Yaratmak ve Marka İletişimi Marka yaratırken amaç, müşterilere ulaşmak ve ilgilerini markaya çekmektir. Bu doğrultuda mutlaka bir yol haritası, bir marka stratejisi edinilmeli, benimsenmelidir. Marka yaratma hususunda oluşturulan fizibilite doğrultusunda iletişim ve iletişim teknikleri yardımcı unsurların en başında gelir. Bir marka oluşturmak, iletişim faktörü olmaksızın ve iletişim tekniklerini bilmeksizin imkânsızdır. Marka yaratma aşamasından başlanılarak sonsuz marka döngüsüne kadar dinamik ve yenilenen iletişim stratejileri oluşturulması gerekir. Marka iletişimi; markanın kamuoyundaki itibarını korumayı ve bu itibarı geliştirmyi kendine amaç edinmiş, bir ürün ya da hizmeti veyahut bir kurumu markalaştırmak adına gerçekleştirilen iletişim stratejileridir.

Marka iletişimi

; tüketicilerin markaya yönelik olumlu algı ve tutumlara sahip olması amaç edinilerek, marka iletişim süreçlerinin stratejik biçimde yönetilmesidir. Marka iletişimi yönetimi, klasik iletişim süreci gibi ele alınabilmekte; iletişim sürecinin kaynağı durumunda bulunan markaya ilişkin mesajların çeşitli iletişim araçları kanalıyla hedef kitlelere aktarılması ve tüketicilerden alınan geribildirimler doğrultusunda marka stratejisine yön verilmesi söz konusu olmaktadır. Marka iletişimi çabalarının nihai hedefi uzun vadeli olumlu marka – tüketici ilişkisinin kurulmasıdır. Bu nedenle de her marka iletişimi çabasının marka – tüketici ilişkisini tesis etme, sürdürme ve pekiştirme amacına hizmet etmesi gerektiğinden bahsedilebilinmektedir (Boztepe Taşkıran, 2017: 66).

Marka ortaya çıkarmak

Daha da önemlisi markayı yaşatmak dinamik bir süreçtir. Markalaşma sürecindeki adımların stratejik ve tutarlı olması gerekir. Markanın yaşaması için de yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması gerekir. Bu noktada marka iletişimi ise, markayı geliştirmek, kamuoyundaki itibarını korumak bir ürünü, kurumu ya da hizmeti markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejileridir (www.ilyada.com.tr.  Erişim Tarihi: 18.02.2019).

Etkili bir marka iletişimi sağlayabilmek için olmazsa olmaz koşul; tüketicinin ihtiyaç ve eğilimleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktır. Müşterinin ihtiyaçlarını bilen marka, bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kendisini konumlandırabilecek ve tüketici ile bu ihtiyaçların giderilmesi üzerinden iletişime geçebilecektir.

Marka iletişiminin doğru yapılması markalar için oldukça hassas bir konudur. Doğru iletişimin olmadığı noktada marka bilinirliği var olsa bile markanın tercih edilmemesi söz konusudur. Bu yüzden marka iletişiminin temelinde iyi bir marka konumlandırması yer almaktadır. Buna göre bir markanın iki açıdan konumlanması veya konumlandırılması söz konusudur ki bunlar ilk olarak markanın kendi konumu yani kullandığı tüm iletişim araçları vasıtasıyla etkin olarak ilettiği mesajların toplamıdır; ikinci olarak ise markanın tüketici zihnindeki konumu yani marka konumunun tüketici tarafından algılanış biçimidir. Aynı zamanda markanın dağıtım kanalı politikasının seçimi için markanın konumlandırılmasıyla ilişkisine dikkat etmek gerekir. Satış yerlerinin yönetimi ve seçimi, işletme ve müşteri iletişimi bakımından oldukça önemlidir. Satış yerlerinin çekici ve uygun olması da marka iletişimini doğrudan etkiler ve müşterinin gözünde iyi bir marka imajı çizebilir (Yüksel ve Yüksel, 2005: 57).

Günümüzde marka iletişimi

ele alındığında, kullanılan iletişim tekniklerinin marka yaratma aşamasından önce devreye sokulduğu, marka yaratma aşamasında ve sonrasında ise kullanılmaya devam edildikleri görülmektedir. Gelişen teknoloji ile artan iletişim kanalı ve tekniği sayısı göz önünde bulundurulduğunda normal karşılanabilecek böylesi bir durum beraberinde birtakım sonuçlar getirmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle markaların kullanımına açık olan iletişim kanalı sayısı artmıştır. Pazarlar artık rekabetçi sayısının fazla, rekabetin ise yoğun olduğu bağlamlar haline gelmiştir. Bu durum pazarda tutunmak isteyen üreticiye birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Öncelikle üretici kendisini artık, rekabetçi sayısı bakımından doymuş pazarlarda rekabet ederken bulmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak kızışan rekabet ortamında neredeyse her üretici artık marka iletişimine dair mevcut tüm kanal ve teknikleri kullanmak durumundadır.

Marka iletişimine dair tüm bu söylenenlerin ışığında denebilir ki: markalar artık rekabetçi sayısı açısından doygun pazarlarda mücadele etmektedirler. Teknolojinin doğurduğu imkânların yanında markaya bağlılık, tutarlılık ve uyum gibi gelenekselleşmiş unsurlar da hala daha marka iletişiminin vazgeçilmezlerindendir.Marka Yaratmak ve Marka İletişimi yazımızın sonuna geldik.

Please follow and like us:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir