Markayla İlgili Ulusal Düzenlemeler

Markayla İlgili Ulusal Düzenlemeler “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” anlamında marka, “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanır.

Marka mevzuatını oluşturan ulusal düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

  • 22.12.2016 tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
  • 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  • 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  • Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
  • Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar Uygulaması
  • Koruma Markalarına İlişkin Makamı Olur Özeti
  • Markaların İnceleme Kılavuzu
  • Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu

Bu düzenlemelerin amacı ve kapsamı şöyledir;

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Sınai Mülkiyet Kanunu, 22.12.2016 tarihinde kabul edilmiştir. 10.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 192 maddeden oluşur “Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları” kapsar.

Kanunun amacı; “Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması” şeklinde açıklanır. Aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve sosyal ilerlemeye katkı sağlamak da amaçları arasındadır.

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik, 24 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  “Sınai Mülkiyet Kanunu”na çerçevesinde hazırlanmıştır. “Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları” kapsayan yönetmeliğin amacı şöyledir; “Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakları verilen bir belge ile korumak olup bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek.” Ayrıca, yönetmelik 140 maddeden oluşmaktadır.

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu kararname, 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin amacı; “Kararname hükümlerine göre tescil edilen markaların korunması”dır. “Markaların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartlar”ı kapsayan kararname, 84 maddeden oluşur.

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

30 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren bu tebliğ, 6 madde ve 45 sınıf ekten oluşmaktadır. Tebliğin amacı: “12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile taraf olunan Markaların Tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına ilişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak mal ve hizmet sınıflandırma listesini oluşturmak ve bu listeye ilişkin esasları düzenlemektir.”

Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması

Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, “markaların tanınmışlık düzeyleriyle ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması” işlemlerini yapmakla da görevlidir. Bu çerçevede markaların tanınmışlığına ilişkin esas ve uygulamalarda 18 farklı kriter dikkate alınır.

Markalar Dairesi Başkanlığı, “markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın insanlar tarafından bilinirliliğini, markanın potansiyel ve fiili kullanıcılarının ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini bahse konu olan kriterler çerçevesinde değerlendirmekle” yükümlüdür.

Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı Olur Özeti

Markalar Dairesi Başkanlığının Koruma Markası uygulamaları, “Başkanlık Makamı Olur”una istinaden 5 farklı esas çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Marka İnceleme Kılavuzu

Bu kılavuz: “3.11.1995/4128 – 22.6.2004/5194 tarih ve sayılı kanunlarla tadil edilen 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinde düzenlenmiş bulunan mutlak ret nedenleri ve 8. maddesinde düzenlenmiş bulunan nispi ret nedenlerine ilişkin Türk Patent Enstitüsü (TPE) uygulamalarına esas olan kriterleri göstermektedir.”

TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ve marka uzmanlarının tamamının aktif katılımı, TPE ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Finanslı Eşleştirme Projesi kapsamında Alman Federal Patent Mahkemesi hâkimleri ve OHIM uzmanlarının da katkılarıyla, Yargıtay ve Avrupa Adalet Divanı içtihatları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararları ve doktrince benimsenen esaslar öncelikle dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Çalışma, mevcut örnek ve vakalar esas alınarak hazırlanmıştır. Genel bir kılavuz niteliğindedir. Ancak yasal bir metin değildir. Taraflar ve Enstitü, gerektiğinde “556 sayılı KHK’ya, KHK’nın uygulama yönetmeliklerine ve yetkili mahkemelerin KHK’yla ilgili yorumlarına” başvurmak zorundadır.

Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu

Kılavuzun amacı: “10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) 19’uncu maddesinde düzenlenmiş bulunan kullanım ispatına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) uygulamalarına esas olan kriterleri düzenlemektir.” Kılavuz, “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)” ve “Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)” içtihadı da dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışma, ulusal ve uluslararası örnekler esas alınarak hazırlanmıştır. Genel bir kılavuz niteliğindedir. Yasal veya bağlayıcı bir metin değildir. Taraflar ve kurum gerektiğinde “6769 Sayılı SMK’ya, SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe ve yetkili mahkemelerin SMK’nın ilgili maddelerine ilişkin yaptığı yorumlara” başvurarak işlem süreçlerini yürütür.

Please follow and like us:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir